hokberlare.jpg (7898 bytes)


Onze Berlaarse genealogen zijn weer een hulpmiddel rijker

december 2002

Berlare heeft vele familiekundigen; onze kring heeft hen van bij de start een warm hart toegedragen. Dit uitte zich reeds in het eerste nummer van ons tijdschrift (1983), waarin een eerste artikel over genealogie en een eerste kwartierstaat verscheen, van de hand van Rosane Venneman. De statuten zouden deze tak van de lokale geschiedenis trouwens expliciet vermelden als doelstelling van de vereniging. En later in 1985 werd Rosane in het bestuur opgenomen als verantwoordelijke voor de familiekunde. In 1986 werd een reeks vergaderingen gewijd aan het opmaken van stambomen en familiekunde. Slechts enkele nummers bevatten niet direct een kwartierstaat of stamreeks. De kermistentoonstelling van 1992 had familiekunde als thema, met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek met nog eens 50 Berlaarse kwartierstaten. 'Berlaarse' omdat de kwartierdragers voor het grootste deel echt Berlare als roots hadden.

Het VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde), afdeling Dendermonde, deed voor een van haar projecten dan ook een beroep op "onze" familiedeskundige. Om gezondheidsredenen zou zij dit werk niet meer alleen doen, maar werd ze daarbij geholpen. Meer zelfs, Paul De Pauw zou het grootste deel van haar taak overnemen: het inbrengen van deze immense berg gegevens in een computerbestand. Daaraan heeft hij meer dan twee jaar gewerkt en dat werk is nu beschikbaar in boekvorm.

"Berlare, Genealogisch Repertorium" is een volumineus werk: vijf boekdelen op A4-formaat. Wat houdt dit eigenlijk in? Het zijn de gezinsreconstructies van de periode 1796-1900. Gezinsreconstructies, d.w.z. de huwelijken in die periode aangegaan, met vermelding van de huwelijksdatum, data van geboorte en overlijden van de echtgenoten, de verwijzing naar hun ouders, de kinderen uit het huwelijk met eveneens bijkomende gegevens daarvan, dus rechtstreeks informatie over drie generaties. Om alles nog toegankelijker te maken is er een index toegevoegd op naam en een index op huwelijk, deze laatste zowel op naam van de echtgenoot als echtgenote.

Hoe werkt het geheel? Via de naam van een man of vrouw kan men in de index van de huwelijken het nummer terugvinden dat naar een huwelijk verwijst in het driedelig repertorium. Verder vindt men via de "Algemene Personenindex" de namen terug van alle opgenomen personen, met als directe informatie of de betrokkene als vader, moeder, dan wel als kind in het betrokken huwelijk (met huwelijksnummer) vermeld is. Verder is het ook interessant dat men via een bijkomend nummer kan zien of dit huwelijk in een eerste of een volgende generatie in het repertorium voorkomt.

Wie aan zijn stamboom of kwartierstaat werkt, kan hier reeds zeer veel terugvinden. Eens de samenstelling volledig is, is een extra controle bij de bron wenselijk, omdat een foutje op zo'n massa gegevens nooit uitgesloten is.

Het boek is o.a. te koop via het VVF, afdeling Dendermonde (prijs 78,-) en te raadplegen in de Gemeentelijke Bibliotheek van Berlare.

Met dergelijk werk als basisgegeven wordt men als het ware uitgenodigd om aan familiekunde te gaan doen. Men boekt snel een resultaat, dat aanmoedigend is in deze tak van de wetenschap. Daarbij moet men bedenken dat het onmiddellijk verleden (na 1900) meestal nog in de familie zelf terug te vinden is: mondelinge kennis, bidprentjes, huwelijksboekjes enz.

Het is dan ook maar passend dat wij, heemkundigen, een extra proficiat en meer nog, een woord van dank richten tot deze twee werkers, Rosane Venneman en Paul De Pauw. Als dank werd hem dan ook gevraagd om in ons bestuur de verantwoordelijke voor familiekunde te worden, in opvolging van Rosane. Hij heeft deze taak aanvaard.

Luc De Bruyne

Terug naar TIJDSCHRIFT