hokberlare.jpg (7898 bytes)


Het kasteel van Berlare

De aankoop van het kasteel van Berlare door het gemeentebestuur is een historisch topmoment in onze lokale geschiedenis. De plaats van waaruit Berlare gedurende enkele eeuwen bestuurd werd en in die periode altijd een groot en weinig bekend gesloten priv-terrein was in het hart van ons dorp, is nu eigendom van de Berlaarse gemeenschap. 

De Heem- en Oudheidkundige Kring feliciteert het gemeentebestuur hiermee en is bereid mee te denken en te ijveren rond de nieuwe rol die het kasteeldomein zal krijgen. We hebben een paar maanden geleden daartoe reeds een schrijven aan het college gericht om onze ideen daaromtrent uiteen te zetten. Wij kunnen en willen natuurlijk enkel adviseren. Mettertijd, wanneer het domein min of meer vrij toegankelijk wordt en tot een nieuw leven zal gewekt zijn zal het de kern van ons dorp ingrijpend veranderen, een heel ander uitzicht bieden en een sterk gewijzigde rol geven. De definitieve keuzes en beslissingen daaromtrent behoren uiteraard tot de bevoegdheid van het bestuur. 

Dit bijzonder historisch feit van het in eigendom krijgen van het kasteel van Berlare door de gemeente leek ons een passende gelegenheid om een themanummer te wijden aan dit domein. 

Wij hebben hierin alles bijeengebracht wat door onze kring en Edmond Van den Breen reeds gepubliceerd werd over de geschiedenis van het kasteel en zijn relatie met het dorp ofte de "prochie", zoals dat vr de Franse overheersing 
heette. 

Er zijn haast geen nieuwe opzoekingen gebeurd omdat al wat nog te vinden was waarschijnlijk reeds gepubliceerd werd door E. Van den Breen in zijn werken "Hoe Berlare de geschiedenis beleefde", "De geschiedenis van de kerk van Berlare" en "Berlare in de 19de eeuw". In ons tijdschrift wijdde ook Raf Verstraeten een artikel aan de familie Van den Meersche die tijdens de 18de eeuw de heren van Berlare waren. 
Al deze publicaties (op een na) verschenen in de beginjaren van onze Kring en zijn dus reeds meer dan 20 jaar oud. Veel leden uit die tijd zijn er ondertussen niet meer en talrijke anderen zijn er pas later bijgekomen. Daarom vonden we het een goed idee om eens alles netjes samen te brengen in n uitgave. Bovengenoemde documenten zijn hier wat meer gei71ustreerd en soms lichtjes aangepast aan de nieuwe context waarin ze nu terechtgekomen zijn. Wij vermelden ook telkens de auteurs van de bijdragen.

Verder vindt u in dit nummer een artikel van Geert Van Steen gewijd aan de wapenschilden van de edele heren van Berlare.

We eindigen met een soort gids waarin ik u a.h.w. begeleid bij een aandachtig bezoek aan het kasteel. Hier beschikken we over nog niet eerder gepubliceerde foto's.

Tot slot nog dit: onze leden krijgen dit werkje als tweede nummer van de jaargang 2008, maar het zal ook apart verkrijgbaar zijn tegen de prijs van 10.-.

Cyriel De Bruyne, voorzitter


Terug naar TIJDSCHRIFT